Regulamin do 27.12.2022

Aktualizowano: 03 stycznia 2021

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego modesto.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma MODESTO (dalej MODESTO), z siedzibą przy ul. Okrężnej 21 , 05-506 Magdalenka. NIP: 521-280-85-02 , Regon: 140644737.
 2. Klientami sklepu są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień na programy. MODESTO jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
 3. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę MODESTO danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Firma MODESTO zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów email, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

II. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Sklep prowadzi sprzedaż oprogramowania i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o przyjęciu do wiadomości niniejszych warunków i zaakceptowaniu ich bez zastrzeżeń.
 2. Klient może pobrać ze wskazanego przez producenta miejsca w Internecie i uruchomić wersję demonstracyjną programu, zawierającą ograniczenia czasowe albo funkcjonalne. Po uruchomieniu i przetestowaniu programu Klient może zawrzeć umowę zakupu programu wraz z licencją na warunkach określonych poniżej.
 3. Poprzez zawarcie umowy klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie program komputerowy wraz z licencją do użytkowania programu na warunkach określonych w Warunkach Ogólnych i certyfikacie producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA

 1. MODESTO na swojej stronie internetowej publikuje programy komputerowe, które klient może nabyć w Sklepie Internetowym. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez wskazanego w zamówieniu licencjobiorcę.
 2. Zamówienia można składać mailowo: w treści maila lub za pomocą zeskanowanego formularza
 3. Należność za zamówiony towar osoba składająca zamówienie reguluje przez przelew tradycyjny.
 4. Operatorem kart płatniczych oraz dostawcą płatności online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 – działającą pod marką przelewy24.pl.
 5. Faktury i potwierdzenie dokonania zakupu wystawiane są przez Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 51-166 Wrocław KRS 0000342082, NIP 8982167294 działającą pod marką wFirma,
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, systemy płatnicze, poczta itp.).
 7. MODESTO umożliwia zakup towarów także za pobraniem. Przy wyborze takiej formy zapłaty wymagana jest celem zabezpieczenia zaliczka w wysokości 10% wartości zamówienia.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki , systemy płatnicze , poczta itp.).
 9. Do każdego zakupu dołączane jest w zależności od preferencji Użytkownika: potwierdzenie dokonania zakupu lub faktura VAT doręczana w formie pliku PDF.
 10. Wybierając fakturę VAT, Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Wystawcy oraz wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 11. W trakcie zamówienia adres mailowy Użytkownika jest zapisywany w specjalnych biuletynach. Biuletyny dotyczą: zamówionej usługi oraz całej platformy i służą do sprawnego komunikowania się Operatora z Użytkownikami. Komunikaty zawierać mogą informacje o aktualizacjach usługi, czasowej niedostępności usługi, zmianach w formie i kształcie usługi. Z biuletynu Użytkownik może się wypisać w dowolnym momencie. Biuletyny obsługuje: MailerLite Limited.
 12. Na wniosek Klienta istnieje możliwość realizacji zamówienia z fakturą VAT z terminem płatności 7 lub 14 dni. W przypadku chęci skorzystania z takiej opcji prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

IV. WARUNKI REALIZACJI USŁUG

 1. MODESTO standardowo dostarcza zamówiony produkt w terminie 1-3 dni roboczych, w zależności od możliwości producenta (dystrybutora) oprogramowania. Oprogramowanie i inne produkty są dystrybuowane w wersji elektronicznej. Klient/Nabywca otrzyma e-mail z licencją programu i/lub link do pobrania pliku.
 2. MODESTO oferuje programy wolne od wad prawnych oraz sprawne i prawidłowe z punktu widzenia ich normalnego używania (wolne od „wad fizycznych” – błędów w programach mogących utrudnić albo uniemożliwić właściwe z nich korzystanie).
 3. W przypadku, gdy program jest objęty gwarancją producenta (dystrybutora) , gwarancja ta będzie honorowana przez MODESTO. MODESTO nie ma obowiązku wydawania programów zastępczych na czas naprawy albo wymiany programu.
 4. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271), prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter. Licencje są wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika końcowego, dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu zamówienia nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji. Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji próbnej oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania Klienta.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) chyba, że jest zaznaczone inaczej. Ceny większości produktów nie są stałe i zmieniają się codziennie. Wynika to z faktu, iż są zależne od aktualnych kursów walut. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
 2. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w Usłudze.
 3. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza kontaktowego, który dostępny jest pod adresem https://modesto.pl/kontakt
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://modesto.pl/polityka-prywatnosci
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika pod adresem https://modesto.pl/regulamin
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 8. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Operatorem
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 10. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Shopping Cart
Scroll to Top