Zasady pracy

1. Kwalifikacje

 • Trenerzy i konsultanci firmy Modesto starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z Klientem.
 • Starają się być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i standardów związanych ze swoją pracą.
 • Trenerzy Modesto dbają o rozwój i rozszerzanie swoich umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia.
 • Trenerzy i konsultanci firmy Modesto maja świadomość swoich umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń. Będą przyjmować taką prace, która w ich mniemaniu będzie wykonalna w ramach ich kompetencji.
 • Nie wypowiadają twierdzeń, których nie mogą jednoznacznie potwierdzić. Podobnie nie przypisują sobie umiejętności, referencji lub kwalifikacji, których nie posiadają, jak również nie mogą zezwolić innym, aby za ich wiedzą i w ich imieniu składali podobne deklaracje w formie werbalnej czy też pisemnej.

2. Szacunek dla Klientów

 • Trenerzy i konsultanci firmy Modesto szanują prawo innych osób do posiadania odmiennych przekonań i poglądów. Nie podejmują prób przekonania innych co do wyższości swoich własnych przekonań, wartości lub poglądów.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto nie dyskryminuje Klienta pod żadnym względem.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto nigdy nie wykorzystuje Klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto jest zobowiązany uzyskać zezwolenie Klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje w charakterze referencji.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto szanuje treść wszelkich umów i dotrzymuje obietnic danych Klientowi.

3. Generalne zasady

 • Trener lub konsultant firmy Modesto szanuje prawa innych odnośnie praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. W stosownym miejscu należy podkreślać wkład poczyniony przez inne osoby.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto nie angażuje się dobrowolnie w żadne działania, które mogą zagrozić dobremu imieniu Klienta oraz firmy Modesto. Jeśli dowie się on o nadużyciu bądź nad interpretacji związanej ze swoja pracą, podejmie rozsądne kroki w celu korekty zaistniałej sytuacji.

4. Tajność i konflikt interesów

 • Trener lub konsultant firmy Modesto zachowuje w tajemnicy materiały uzyskane od Klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa Klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim.
  Wspomniane materiały mogą być omawiane podczas sesji w cztery oczy, lub przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, tzn. telefon, komputer, poczta głosowa.
 • Gdy tylko możliwe, trener lub konsultant firmy Modesto nie będzie podejmował zobowiązań zawodowych, gdy wcześniej zaistniałe relacje mogą powodować konflikt interesów.
  Jeśli taki konflikt ma miejsce, trener lub konsultant firmy Modesto dokłada wszelkich starań, aby konflikt załagodzić w ramach wyznaczonych przez etykę i standardy.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto może wykorzystać materiały Klienta w szkoleniu bądź publikacjach, pod warunkiem, że z materiały nie zawierają danych Klienta.
 • Trener lub konsultant firmy Modesto ujawni Klientowi wysokość wszelkiego wynagrodzenia, które otrzymuje od osób trzecich w wyniku konsultacji, bądź porad udzielanych w sprawach dotyczących Klienta.
 • Jeżeli jest to stosowne z zawodowego punktu widzenia, trenerzy i konsultanci firmy Modesto mogą podejmować współpracę z innymi podmiotami celem udzielenia pomocy Klientowi, zawsze jednak za zgodą Klienta.
 • Kiedy trener lub konsultant firmy Modesto jest poproszony o świadczenie usług na rzecz osoby lub organizacji na wniosek osoby trzeciej, musi skrupulatnie ocenić związek pomiędzy dwoma wspomnianymi podmiotami i ustalić, czy nie zachodzi konflikt interesów odnośnie odmiennych ról, jakie ma spełniać Trener lub konsultant firmy Modesto lub zagadnień związanych z zachowaniem tajemnic biznesowych.
 • Osoba zatrudniająca trenera lub konsultanta firmy Modesto nie musi być zarazem Klientem (na przykład, gdy firma zatrudnia i opłaca trener lub konsultanta firmy Modest, aby ten wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem jedną lub dwie osoby w firmie). W takiej sytuacji, trener lub konsultant firmy Modesto zawczasu ustala z Klientem i pracodawcą feedback, jaki otrzyma od niego pracodawca, jego formę i wymagane przez niego rezultaty.
  Należy zadbać o to, by kwestie te zostały wcześniej ustalone i zaakceptowane przez trenera lub konsultanta firmy Modesto, Klienta i pracodawcę i nie naruszać zasad tajności bądź zaufania Klienta. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, trener lub konsultant firmy Modesto zaprzestaje świadczenia usługi.

5. Feedback i postępy

 • Trenerzy i konsultanci firmy Modesto podejmują racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez Klienta. Jeśli Klient nie posuwa się naprzód, należy otwarcie przedyskutować kwestię z Klientem w ramach spotkania z trenerem lub konsultantem firmy Modesto.
 • Trenerzy i konsultanci firmy Modesto tworzą i zachowują dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z Klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych.
 • Gdy zajdzie potrzeba, trenerzy i konsultanci firmy Modesto odsyłają Klienta do innych profesjonalistów, takich jak doradca, terapeuta lub lekarz, kiedy dowiedzą się o problemie, który wymaga szczególnego potraktowania.
 • Trenerzy i konsultanci firmy Modesto dbają o unikanie niebezpieczeństwa lub szkód, które mogą „sprowadzić” na siebie, Klientów bądź inne osoby podczas swojej pracy.
 • W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu prac, trener lub konsultant firmy Modesto podejmie stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z Klientem. Jeśli zakłócenia w pracy okażą się długotrwałe, może to się wiązać z przedzieleniem Klientowi innego tymczasowego trenara lub konsultanta.
 • Relacja trener lub konsultant zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia umowy między firmą Modesto i Klientem, zwykle pod koniec ważności wcześniej zapłaconego kontraktu.
  Jeśli prace zakończą się z winy firmy Modesto przed wygaśnięciem umowy, zaoferuje ona zwrot zapłaconego z góry wynagrodzenia, które obejmowało zakres niedokończonych prac.
  Jeśli prace zakończą się z winy Klienta przed wygaśnięciem umowy, Klient zapłaci wynagrodzenie w miejsce wymówienia, jeśli tak wcześniej ustalono.

6. Wynagrodzenie

 • Firma Modesto jasno sprecyzuje Klientowi kwestie logistyki, wynagrodzenia i terminów związanych ze swoją pracą.
 • Firma Modesto może żądać wynagrodzenia na dowolnym poziomie. Podaje je do wiadomości podczas trwania prac tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli wystąpi problem z wypłatą wynagrodzenia, trener lub konsultant firmy Modesto zawczasu podejmie kroki celem wyjaśnienia problemu i ustali z Klientem sposoby dalszego postępowania. Jeśli Klient nie zapłaci ustalonego wynagrodzenia, firma Modesto może starać się o uzyskanie go na drodze sądowej.

zasady oparte o International Coaching Community

Shopping Cart
Scroll to Top